Home | kalender
 
image 13317
image 13318
image 13319
image 13320
image 13321
image 13322
image 13323
image 13324
image 13325
image 13326
image 13327
image 13328
image 13329
image 13330
image 13331
image 13332
image 13333
image 13334
image 13335
image 13336


image 13432
image 88

START CATECHESEJAAR

Op zondag 9 september begint de vormselcatechese met een viering om 9 u. en aansluitend een ontmoetingsmoment met de ouders en vormelingen. De eerste kennismaking gebeurt weliswaar met een aantal formaliteiten, maar vooral met de toelichting van de betekenis van het vormselsacrament. Het jaarthema luidt: “Wij willen vleugels!”. In elk geval zijn onze catechisten er weer klaar voor om de meisjes en de jongens te begeleiden op hun tocht naar een “hoger gebied” in hun jonge leven.

KOOR ZINGT IN

Ook het koor herneemt zijn wekelijkse repetities op donderdagavond. Naast de gewone liederen van de zondagsliturgie wordt gewerkt rond de Allerheiligenviering en de overledenenherdenking, de ondersteuning van de catechesevieringen en de kerst-middernachtmis.

ST.-PIETERSMEDEWERKERS: BEDANKT!

Vrijdag 3 augustus: de medewerkers van de liturgie én de voorbije St.-Pietersfeesten wilden andermaal niet ontbreken op de 14de volksspelen en barbecue als dank voor de inzet ten bate van de St.-Pietersgemeenschap. Na verwoede puntenjacht tijdens de spelletjes mochten wij alweer een schare winnaars in de verschillende categorieën in de bloemetjes zetten (foto) Daarna was de barbecue dik verdiend! Zo houden wij jong en oud bijeen en gaan wij welgemoed het nieuwe activiteiten jaar tegemoet!

KOOR LUISTERT MARIAVIERING OP

Morgen is het hoogdag; Maria Tenhemelopneming. Het koor zal tijdens de eucharistieviering van 9 u. de liederen van Wittentak hernemen. Daarop is ieder minstens 20 minuutjes vooraf op post. Want na de stemrust tijdens de vakantie is inzingen geen overbodige luxe.

41ste St.-Pietersfeesten

Bij het verschijnen van dit (vakantie)nummer liggen de 41ste St.-Pietersfeesten al een tiental dagen achter de rug. Wij kunnen er evenwel geen verslag van uitbrengen, omdat de teksten van dit nummer al op 27 juni (!) moesten ingeleverd worden. De vakantieregeling speelt ons hierbij dus parten. Wij verwijzen dan ook graag naar de volgende editie, waarin wij onze terugblik op ons parochiefeest met de lezers kunnen delen. G.V.

Info Eerste Communie en Vomsel

Aandacht ! Aandacht !
In 2019 heeft de vormselviering plaats op zondag 26 mei.
Ondanks de berichtgevingen in de media, zal de viering doorgaan in de kerk zoals ze op dit moment is, zonder verbouwingen van welke aard ook.
Hierover werden duidelijke afspraken gemaakt met alle betrokken partijen. De eerstecommunieviering zal nog doorgaan zoals de voorbije jaren op 30 mei.


Ziekenzorg-Samana naar Oostakker.

“Moeder Maria, als ik U in mij gebed Moeder mag noemen, geef mij dan ook de genade Uw kind te zijn, een van de vele miljoenen die U vereren en aanroepen, zoals een kind zijn moeder roept: wees gegroet, Maria, in de morgen, in de middag en in de avond, Moeder vol van genade.”
Deze woorden van Toon Hermans waren ook de woorden van de vele Mariavereerders van Sint-Pieter en de andere parochies van Ronse, tijdens de bedevaart naar Oostakker op donderdag 7 juni. De reis gebeurde met liftbussen. Aan de grot was er tijd voor het aansteken van kaarsje. Om 15 u volgde de plechtige eucharistieviering. Na een gebed aan de grot, en een omgang langs de kapelletjes, reden de 135 aanwezigen naar het Molenhuis in Eine voor goedgevulde koude schotel. En ten slotte kwamen we veilig terug in Ronse. Dank voor de aangename namiddag.

OMTRENT HET ‘DECREET’ (2)

Onderstaande tekst van pastoor Kan. André De Wolf werd uitgesproken tijdens de zondagviering in onze kerk op 3 juni. Hij stelt er prijs op deze toelichting ook in het parochienieuws te laten verschijnen. De tussentitels zijn van de redactie.

“Op de parochiebladzijde van Kerk & Leven (30 mei) blz. 3 verscheen onder het parochienieuws van Sint-Pieter: ‘DECREET Parochiekerk’ met als ondertitel ‘Gedeeltelijke onttrekking aan de eredienst’. Graag geef ik hierbij enkele toelichtingen:

Parochiekerkenplan
“In het parochiekerkenplan voor de stad Ronse, goedgekeurd door Mgr. de Bisschop Luc van Looy op 15 mei 2017 en door de Gemeenteraad van Ronse op 3 juli 2017 wordt gesteld dat de St.-Pieterskerk in Ronse niet langer in zijn geheel zal gebruikt worden.”

Gedeelte exclusief voor liturgie
“De Sint-Pieterskerk is eigendom van de kerkfabriek. Via een goed overleg tussen de kerkfabriek van Sint-Pieter en de vzw Katholiek Onderwijs Ronse werd een gedeeltelijk herbestemmingsproject voor het kerkgebouw opgemaakt.
De vzw Katholiek Onderwijs Ronse heeft zich bereid verklaard het kerkgebouw in zijn geheel te kopen. Een gedeelte van de kerk wordt exclusief voorbehouden voor de liturgie. Alle betrokkenen beschouwen dit project als een waardige en waardevolle gedeeltelijke herbestemming van het kerkgebouw.”

Liturgie gaat door
“Op lange termijn zal de St.-Pieterschool in de kerk worden ondergebracht met het behoud van een ruimte in de kerk voor de liturgische erediensten. De realisatie van deze nevenbestemming van de kerk zal niet onmiddellijk gebeuren en dus voor dit jaar 2018 en het komende jaar 2019 verandert er niets. Het liturgisch gebruik van de kerk gaat gewoon door voor doopsels, eerste communie, H. Vormsel, huwelijken en uitvaarten. Wij ijveren voor de uitvoering van het decreet op het moment van de aanvang van de werken. Dus dan pas kan de gedeeltelijke onttrekking aan de eredienst gebeuren.”

Besluit
“Dit jaar en volgend jaar wordt vanuit de VZW Katholiek Onderwijs Ronse in overleg met AGION, het Agentschap Investeringen Onderwijs, gewerkt aan de concretisering van de plannen voor het inbrengen van de St.-Pieterschool in het kerkgebouw, met behoud van de bidplaats.”

Pastoor Kan. A. De Wolf


41STE ST.-PIETERSFEESTEN

Onze parochie houdt dit jaar voor de 41ste keer haar St.-Pietersfeesten. De jongere medewerkers kiezen jaarlijks een nieuw thema. Dit jaar is voor een Britse avond gekozen. Brexit-ten-spijt!

Zaterdagavond 7 juli worden niet alleen gepikeerd varkensgebraad of koude schotel geserveerd, ook zanger-animator Berry Grimm goes British!.

Op zondag 8 juli wordt het traditionele Steakfestijn gehouden. Veggieburger of koude schotel vormen de alternatieven.

En op beide dagen kunnen de kleintjes hun hartje ophalen op het springkasteel en allerlei klautertuig.


OMTRENT HET ‘DECREET’

In de vorige editie van Kerk en Leven (ed. 22 van 30 mei, p. .3) verscheen een tekst van het “decreet” van het bisdom met betrekking tot de “gedeeltelijke onttrekking aan de eredienst” in onze St.-Pieterskerk. De parochieploeg heeft van deze publicatie kennis genomen. In het daaropvolgende overleg formuleerde onze pastoor André De Wolf enkele fundamentele nuanceringen bij deze formele tekst. Daaromtrent engageerde hij zich om op zondag 3 juni hierover tijdens de eucharistieviering (ter vervanging van de maandelijkse gebedsdienst) tekst en uitleg te komen geven. Vooralsnog heeft het geen zin om verontrustende speculaties daarover de wereld in te sturen. In de volgende editie van 13 juni zal de tekst verschijnen die pastoor Andre hierover aan de kerkgangers meegeeft.

DANKBAAR PINKSTERFEEST

Een jeugdige, verfrissende dankviering sloot op Pinksteren (20 mei) de catechese voor vormelingen en eerstecommunicanten af. Ongedwongen – elk op zijn niveau - brachten zij hun teksten. Ook waren hier en daar de ouders en grootouders betrokken.

Krachtig als de wind
Het openingswoord was een dialoog tussen een eerstecommunicant en catechiste met het antwoord op de kinderlijk vraag naar de betekenis van het pinksterfeest.
Het antwoord bestond uit een treffende beschrijving van de H. Geest: “…om te verstaan wie of wat de Geest is en wat Hij doet, moeten we eens denken aan de wind. De wind zelf kan je niet zien, niet vastpakken, net als de Geest. Wat de wind doet kunnen we wel zien; want die geeft kracht. Hij brengt takken en bladeren van bomen in beweging en laat de deuren en ramen dichtslaan. Zo geeft ook de Heilige Geest ons kracht. Hij kan ons in beweging brengen naar elkaar om veel goede dingen te doen, om te doen zoals Jezus.”

Zeven gaven
Het verhaal van het eerste pinksterfeest klonk eigentijds. De ‘Handelingen der Apostelen’ brachte enkele vormelingen in dialoogvorm tot leven. Enkele kleintjes, enkele vormelingen, een moeder, een opa, een catechiste visualiseerden bij wijze van voorbeden de zeven geestesgaven: Vreugde, Liefde, Goedheid, Vrede, Trouw, Geduld, Wijsheid…

Volg het spoor en hoera voor Jezus
Na de communie lieten de vormelingen fier hun themaliedje ‘Volg het spoor’ horen, maar ook de eerste-communicantjes brachten ‘live’ hun ‘Hiep, hiep, hoera’-song. De oprechte respons én het applaus in de kerk van jong en iets ouder volk was een opsteker voor allen die instonden voor deze en voorbije vieringen. De receptie achteraf was dan ruim verdiend

KVLV SPOORDE NAAR LUIK

Deze keer reisden we met een groepsticket naar Luik-Guillemins. Op gereserveerde plaatsen vloog de tijd voorbij en om 11 uur konden we al dit ‘kunstwerk’ bewonderen. Tijd voor wat mooie foto’s en genieten van de uitleg rond dit station. Alles verliep in een rustige sfeer onder een stralende zon. Ook het middagmaal op het terras was puur genieten. Een typisch Luikse menu viel bij iedereen in de smaak.

Om twee uur waren we al terug om de tentoonstelling: ‘Ik zal 20 jaar oud zijn in 2030’ te bezoeken. De leidraad van de tentoonstelling is de mens van de toekomst. Wat is de impact van de wetenschap op iemands geboorte, studies, werk, hobby’s, omgeving, ziekten, dood ….? Iedereen kon rustig op zijn eigen tempo alles doorlopen en beluisteren. Rond voeding en geneeskunde, verkeer en wetenschap kregen we toch veel nieuwe inzichten of uitdagingen?
We hadden nog ruim de tijd om wat na te praten bij een drankje voor we met de trein huiswaarts keerden. Iedereen genoot van deze prachtige daguitstap.

ALS RUPJES VLINDERS WORDEN

Onze eerstecommunicantjes ontpopten zich tot speelse vlindertjes tijdens de bijzonder hartverwarmende viering op het feest van Hemelvaart. Ontspannen was de sfeer, maar evenzeer authentiek religieus op kindermaat. De kinderen, die hun eerste ontmoeting met Jezus vierden, zongen de liedjes met een aanstekelijke overtuiging en overgave.

De begeleidende catechistes Jessica en Mieke hadden alles tot in de puntjes voorbereid. Pastoor-voorganger André leidde de viering verder in goede banen. De teksten stonden allemaal in het teken van het fijn-gekozen thema: ‘Vlieg als een vlindertje”. De eerste lezing: het verhaal van Rupsje Nooitgenoeg sprak zeker aan. De evangelietekst over Jezus en de kinderen sloot er treffend bij aan.

Het themaliedje waarop de eerstecommunicantjes ‘vlinderend’ een wandelingetje maakten door de kerk, werd erg gewaardeerd. Bovendien was de kerk jeugdig en zinvol versierd. Het verdiende slotapplaus was dan ook niet van de lucht. Het was immers een viering met zoveel kleur en klank. Om niet te vergeten! Om er als parochiegemeenschap dankbaar voor te zijn… Houden zo!

ZONNIGE VORMSELDAG

Zondag 6 mei. Een lief lentezonnetje. Een vollopende kerk. Jong volk op z’n zondags. Een ongewone drukte, waarbij het geroezemoes mooi verstilt bij de speelse klanken van een dwarsfluit en een welkomstwoordje namens de parochieploeg. De vormelingen poseren buiten voor een groepsfoto. Met een krachtig up-tempoliedje â€˜Iedereen mee?’ nodigen de 30 vormelingen bij de intrede samen met het koor een volle kerk uit tot blij mee-vieren.

De viering verloopt verder zoals elke vormselviering. Teksten, liedjes, rituelen… Iedereen luistert naar de bevlogen ‘vormheer’ Bert Vanderhaegen die - als een van de weinigen! – erin slaagt op een gepaste en rustig-adequate manier met de jongeren te communiceren. Zich niet verliezend in abstracte beschouwingen, maar bondig to the point.

De vormelingen nemen voorts heel actief deel in de samenzang en canons, alsof ze al lang bij het parochiekoor horen. Hun themaliedje op het einde ‘Volg het spoor’ brengen ze face au public stijlvol en gemeend.

Op het einde van de viering roept de vormheer onze vier jonge catechistes naar voren en ze krijgen dan ook een welverdiend applaus samen met de gedisciplineerde vormelingen.
Dank zij ieders inbreng (niet te vergeten de vele liturgische medewerkers), mocht de St.-Pietersparochie een deugddoende viering ‘mee-maken’. Daarvoor doen ze het, zonder twijfel.

VOLKSSPELEN BIJ SAMANA-ZIEKENZORG


Toen ik maandag 7 mei De Spil binnenstapte was de zaal gevuld met de leden van Ziekenzorg-Samana en met een ganse reeks volksspelen. Er was juist een lekker stukje taart opgediend. Ik wou vlug alles uittesten, maar stelde vast dat er heel wat geduld en behendigheid nodig was om veel punten te verzamelen.

Met twee touwtjes kon ik een balletje langs een kronkelend parcours naar boven trekken. Daarnaast was heel wat evenwichtsgevoel nodig om een balletje door een labyrint te loodsen. Ook de schijven van de sjoelbak gleden niet vanzelf in de hokjes. Bij een volgend spel gebruikte men knikkers i.p.v. schijven om punten te rapen. Verder zag ik nog grote schijven behendig schuiven over een lange smalle plaat. Een golfspel was er ook, en ringen gooien, en nog veel meer. Teveel om allemaal op te noemen.

Nadat iedereen gespeeld had ontvingen de winnaars onder luid applaus hun prijs. Bij de vrouwen waren dat Godelieve, Marie-Claire en Agnes. Bij de mannen wonnen Liban, Edwin en Ivan. Veel gelach en veel plezier waren de verdere ingrediënten. Ten slotte konden wij nog aanschuiven voor een lekker avondmaal met beenhesp en groenten.
Wat was dat toch weer goed op Sint-Pieter.


PINKSTER-DANKVIERING

Wij herinneren er elkaar aan dat op Pinksteren (20 mei, 9 u.) de dankviering plaatsheeft. De eerstecommunicanten, de vormelingen, hun ouders en de parochianen zijn ertoe uitgenodigd. Na de viering kunnen foto’s en DVD’s van de beide plechtigheden worden meegenomen tijdens de receptie.

KVLV PER TREIN NAAR DE ‘CITE ARDENTE’ LUIK

image 21560
Op 15 mei vertrekt KVLV 8.15 u. naar Luik en komt er omstreeks 11 u. aan. Na een rondleiding in het station gaan ze in een nabij gelegen restaurant eten. Graag wil KVLV de rondleiding in de tentoonstelling aan het station starten om 14 uur. Thema van de tentoonstelling ‘Ik zal 20 jaar oud zijn in 2030’ is de mens-van-de-toekomst.

ALS VLINDERTJES

‘Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje…’ Zo verklankt het communieliedje op Hemelvaartsochtend 10 mei in de eerste-communieviering het blije gevoel van onze communicantjes. De St.-Pietersparochie is dan ook even blij dat volgende zevenjarigen Jezus voor het eerst ontvangen:
Kristian Barresi - Tibo Bousard - Jonas Cornelis - Oona Deblauwe - Remi Decock - Kaylee Den Haerinck - Febe De Paepe - Jade De Smaele - Romy Gevers - Zidane Ghellinck - Roos Hibaude - Seppe Landrieu - Cies Roose - Dieuwke Van Boven - Hanne Van Wegens - Eline Vandeweghe - Oona Vanhaelewijn - Tuur Vindevoghel - Evanna Vuye
 
image 21561

Wij wensen de kinderen én hun ouders een allerfijnste hemelvaartsdag toe. Wij danken bovendien die ouders van her en der voor het vertrouwen in onze parochiewerking. Maar ook en vooral onze jonge parochiale catechisten en alle liturgische medewerkers voor de voorbereiding na de schooluren.

OP HET SPOOR VAN HET H.VORMSEL

Onder het thema “Op het goede spoor” nodigen de vormelingen ons uit hun Vormsel bij te wonen in de plechtige viering, door hen verzorgd op zondag 6 mei, om 9 u. Uit de handen van Kanunnik Bert Vanderhaegen (hoofdaalmoezenier van het UZGent) -in naam van onze bisschop - zullen op die dag volgende meisjes en jongens de zalving ontvangen en hun doopgeloften bevestigen: Amandine Albrecht - Giselle Brockart - Kasper Chaman - Adriano Conte - Isaac Cornelis - Lonneke De Beyter - Lize De Smaele - Rune Delmaire - Ellen Depuydt - Arthur Dessijn - Louis Dessijn - Jordan Dujardin – Michael Freson - Kaat Gabriels - Yarne Gabriels - Mattis Jasson -Gauthier Laurier - Nathan Quintin - Dylan Roosen - Arwen Schier - Amélie Semay - Amélie Souris - Lara T'Kindt - Lotte Van Asbroeck -
Chana Van der Putten - Liselot Van der Putten - Pauline Vandepoorte -
Ophélie Wauters - Charlotte Wittamer.


De Sint-Pietersgemeenschap wenst aan deze meisjes en jongens en hun ouders een schitterende dag toe. Moge dit “scharniermoment” de band verstevigen met ons allen, zodat wij op elkaars wederzijds engagement kunnen blijven rekenen.

SAMANA VIERT PASEN.

“De Heer is opgestaan, alleluia!” was het thema van de eucharistieviering, met pastoor De Wolf, op dinsdag 3 april in de St.-Pieterskerk. De aanwezigen hadden ook de kans persoonlijk de Ziekenzalving te ontvangen.
Voor het ontspannende deel van de bijeenkomst begaven we ons naar De Spil. De koffie was klaar en de taart smaakte lekker! Op de tonen van countrymuziek, met cowboyhoeden en hoepelrokken, kwamen daarna de dansers op de dansvloer. En er volgde al snel applaus, want het optreden viel zeer in de smaak van ons publiek. In de coulissen begonnen medewerkers zelfs mee te dansen. Daarna werden belegde broodjes opgediend. En bij het naar huis gaan kreeg iedereen een zakje paaseieren.
We hebben weerom een aangename namiddag gehad.

LORETTENOVEEN GEOPEND

De traditionele Lorettenoveen opende uitzonderlijk op zondag 8 april. Normaal vindt de start plaats op 25 maart (O.L.V.-Boodschap), maar doordat deze datum in de Goede Week viel, vond een verschuiving plaats. Lag het aan de zondagavond dat de opkomst eerder matig was? Hoe dan ook, het Sint-Pieterskoor beet de spits af met enkele vertrouwde marialiederen. Met overtuiging bracht het ook het mooie Lorettelied, op tekst van wijlen E.H.Marc De Vos, pastoor (1951-1987) van de parochie.

Verdoken tussen heuvels en donker dennenwoud,
omringd van tarwevelden, bij de Vlaamse grens gebouwd.
Daar staat de kapel Lorette voor Onze Lieve Vrouw,
daar komen wij haar bidden om sterkt'en liefd'en trouw.
Ave Maria.


Een nieuwe ploeg verzorgt ondertussen de kapel: Michèle, Yves, Fernand, Jacqueline, Leo en Hilde (her)scheppen er een warme sfeer. Daarin worden ze van harte gesteund met de goedkeurende glimlach van het echtpaar Delbar, dat zich bescheiden op de achtergrond hield. Nogmaals maken wij van de gelegenheid gebruik om hen voor het gepresteerde werk gedurende jaren te bedanken.

VIERING VAN HET H.VORMSEL

De vormselviering op zondag 6mei om 9 u. wordt voorgegaan door Kanunnik Bert Vanderhaegen (hoofdaalmoezenier van het UZGent). Hij zal namens de bisschop het vormselsacrament aan onze 29 vormelingen toedienen.

FEEST VAN JEZUS’ VERRIJZENIS

Paasmorgen. 9 u. Het St.-Pieterskoor “kondigt het jubelend aan” in een meerstemmige en gevarieerde zetting van het bekende lied. Sterke teksten, authentieke paasliederen en een symbool-rijke versiering kruiden de feestelijke paasviering. Tijdens de intrede wordt de nieuwe brandende paaskaars – het nieuwe Licht – binnengebracht. In de inleiding klinken hoopvolle woorden: God heeft ons in Jezus laten zien dat het leven sterker is dan de dood, dat de liefde het kwaad overwint. Omdat ons verstand dat niet zomaar kan vatten lieten wij ons in de viering meenemen door de getuigenissen van Maria Magdalena door het woord van Petrus. Daarom kunnen wij met overtuiging onze doopbeloften hernieuwen en ons laten besprenkelen met het nieuwe doopwater, aangebracht door onze vormelingen. Zij vertolkten met voor hen aangepaste jonge bewoordingen het getuigenis van Petrus tijdens de eerste lezing.
Tot ieders voldoening was er een goede opkomst en bijval. Dat heeft ook de hele liturgische groep en met name ook het koor mogen ervaren. Een echte paaservaring.
Na de viering kon de gelovige gemeenschap nog prettig gezellig bijpraten tijdens een welverdiende receptie.

OUDERVERGADERING

Nogmaals herinneren aan de oudervergadering op maandag 16 april om 19 u. in de kerk n.a.v. het Vormsel en de Eerste Communie. Samen willen wij de betekenis van het gebeuren toelichten en enkele afspraken maken, zodat de beide vieringen resp. zondag 6 mei en donderdag 10 mei om 9 u. stijlvol, hartelijk en verzorgd kunnen verlopen.
Wij willen het op die informatievergadering hebben over de betekenis van het gebeuren, de voorbereiding en repetities, de viering zelf met o.a. de plaatsen in de kerk, foto's en video en eventueel andere organisatorische aspecten.

FEEST VAN JEZUS’ INTOCHT

Op Palmzondag 25 maart vierden wij het feest van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Vele houden eraan de traditionele palmwijding mee te maken. De behoorlijke opkomst was daarvan een bewijs. Ook schept de liturgie een unieke gelegenheid om het passieverhaal ten gehore te brengen. Omdat de tekst van het evangelie was ‘hertaald’ in vlot Nederlands; het gebruik van het historisch presens i.p.v. de gewone verleden tijd, verlevendigde het verhaal aanzienlijk. De liturgisch gekozen liederen van het koor bevorderden ook de ingetogen sfeer van de viering. Verder klonk in het orgelspel tijdens de offerande, communie en uittrede de goede traditie door met o.a het bekende “Jeruzalem’ en het “Lauda Jeruzalem’. Ook werd de link met Broederlijk Delen gelegd door de tweede omhaling. Op het einde van de viering kwamen een groot aantal gelovigen nog hun palmtakjes halen.

BROEDERLIJK DELEN

Onze parochie bracht tijdens de twee omhalingen in de veertigdagentijd resp. 166 € en 362 € bijeen. Van het mosselfestijn werd bovendien 340 € afgestaan. De soepverkoop van 14 dagen geleden in de kerk bedroeg 230 €.
Alles samen kunnen dus 1098 € opzij leggen voor Broederlijk Delen. Wij mogen dan ook met dankbaarheid op een geslaagde vastenactie terugblikken.

KVLV BREIT ER EEN VERVOLG AAN

In het begin van maart maakten we reeds ons ‘paasnestje’. Met een stevige basis en dan een mandje in vlechtwerk kunnen we naar hartenlust combineren met bloemetjes en paasattributen.
Ondertussen hebben we een andere crea activiteit! We zijn gestart met een korte breicursus. De eerste les, in een versierde ‘Spil’, verliep heel vlot. Allemaal verschillende kleurtjes en naalden! Iedereen deed uiterst zijn best en onze ‘juf’ van dienst leek heel tevreden. Ze moedigde ons aan maar was ook heel streng. Herbeginnen bij het kleinste foutje! We hebben onze lachspieren getraind en zien al uit naar de volgende les.

Wij willen het op die informatievergadering hebben over de betekenis van het gebeuren, de voorbereiding en repetities, de viering zelf met o.a. de plaatsen in de kerk, foto's en video en eventueel andere organisatorische aspecten.

LORETTENOVEEN

De Lorettenoveen begint nu zondag 8 april. De eucharistieviering, voorgegaan door E.H.Kan. André De Wolf, wordt opgeluisterd door het St.-Pieterskoor.

HET KRUISPUNT VOORBIJ


“Volg het spoor,…”.
Met die woorden zongen onze 28 vormelingen enthousiast hun themaliedje. Zij hadden inderdaad een stemmige viering achter de rug en meteen stonden ze een stapje dichter bij het vormselsacrament. Een catechiste getuigde: “Zij staan op een keerpunt, één van de kruispunten van hun leven. Als 12-jarige moeten zij nu leren uit de vele mogelijkheden die hen geboden worden, zoals er zijn: de keuze om te leven als jonge christen, de keuze van onderwijsrichting, en zo meer.”

Openbreken
De goede sfeer in de kerk werd mee bepaald door het prettige “samen-zijn” van de kinderen, hun ouders en wekelijkse getrouwe kerkgangers. Bij het ritueel van de kruisjesuitreiking stond vader of moeder letterlijk achter het kind. Er werd ook niet voorbijgegaan aan het weekthema van Broederlijk Delen: OPENBREKEN. Daarbij citeren we graag uit de hoopvolle bezinningstekst na de communie: Een mens die breekt en deelt, doet ogen opengaan, al zie je ’t maar heel even: zo’n leven is een teken van het einde van het elk voor zich. Hier breekt nieuw leven door: dit is het opstaan van de Nieuwe Mens.

En dan was er soep
Aansluitend aan de viering werd dan soep verkocht en gedronken ten voordele van de lopende vastenactie. Zo hebben de vormelingen dan toch hierbij hun steentje kunnen bijdragen na de afgelasting van de soepverkoop op de markt. De barre weersomstandigheden waren de spelbederver.
Over het totaalbedrag van de Broederlijk-Delenbijdragen van St.-Pieter berichten we later, na de tweede collecte.

KVLV IN ZIJN SCHIK MET BLOEMEN

In het zicht van Pasen was KVLV andermaal klaar voor haar traditionele bloemschikles. Een typisch “paasstuk” mag zeker niet in het interieur ontbreken. Daarom werd gekozen voor een heus ‘Paasnest’. Met een boomschijf, enkele keepernagels, wat wikkeldraad en nog veel meer, kon men aan de slag. En dan bloemen uiteraard… Met een resultaat, mooi om te zien!

ZIEKENZORG-SAMANA VIERT PASEN

Dinsdagnamiddag 3 april houdt Ziekenzog-Samana zijn paasfeest. Het begint in de kerk met een plechtige eucharistieviering, voorgegaan door E.H. Pastoor André De Wolf. Tijdens de viering kunnen zij die het wensen, persoonlijk de Ziekenzalving ontvangen.
Na de kerkdienst begeeft iedereen zich naar ‘De Spil’ om er te genieten van een optreden met Oldtime- en Linedance door ‘The Oldtime Dancefriends’

PALMZONDAG EN PASEN BIJ ONS

“Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan…” Zingend doen wij dat met Palmzondag (25 maart) om 9 u.) wanneer de nieuwe palmtakjes worden gezegend. Een mooi samengaan van volkse devotie en diepgaande liturgische zingeving. Het lijdensverhaal van Marcus vormt daarbij dan ook voor een extra dimensie

Christus draagt het kruis (installatie Bob Dhondt)

Op Pasen (Verrijzeniszondag 1 april) is er om 9 u. uiteraard een plechtige eucharistieviering, opgeluisterd door het St.-Pieterskoor met medewerking van de vormselcatechese. Met onder andere volgende liederen: ‘Kondigt het jubelend aan’ (gevarieerde koorzetting) – een meerstemmig ‘Kyriale’ (Vermulst) – ‘Canticorum Jubilo’ - ‘Alleluia-canons’ (Boyce en Mozart), Pachelbels ‘Canon of Peace’…
Na de viering op dit kerkelijk hoogfeest worden wij allen uitgenodigd op een receptie.

DAN MAAR SOEP IN DE KERK

Het was me het winterweertje wel. Genoeg vrieskou en sneeuw om die zaterdagmorgen 3 maart dan maar thuis te blijven. Daardoor kon ook de soepverkoop en het munttapijt op de markt door de vormelingen van onze parochie niet doorgaan. Maar niet getreurd! Zondag 18 maart vindt de soepverkoop actie wel plaats in de hal van de kerk, aansluitend bij de kruisjesgave. Zo krijgen we alsog de kans op een zinvolle manier Broederlijk Delen te steunen, al was het maar om tegen een vrijwillige bijdrage een kop lekkere soep te proeven of voor een zacht prijsje een liter mee te nemen naar huis.

ASKRUISJE OP ZONDAG

Tijdens de viering van de 1ste zondag van de veertigdagentijd vond de palmverbranding en aswijding plaats met de uitreiking van het askruisje. In de goed-bijgewoonde viering was ook het thema van Broederlijk Delen mooi verwerkt. De vastenactie helpt deze keer de arme boeren uit Oeganda en stelt de vraag: ‘Wat staat er op het menu?’ Het eerste ingrediënt ‘Verbondenheid’ gaf smaak aan een zinvol liturgisch gebeuren. Wij mochten ook de actieve deelname van de vormelingen ervaren. Op die manier kwam jong en oud weer in voeling met het ritueel van het askruisje, waaraan velen niet (meer) deelnemen op de doordeweekse Aswoensdag.

ALWEER LEKKERE MOSSELEN

Velen blijven het de moeite vinden om à volonté van onze ‘huisbereide’ mosselen en vol-au-vent te genieten. Ook deze keer liep de Spil overvol van eetlustigen! Onze oprechte dank gaat uit naar onze talrijke medewerkers (o.w. een groot deel jonge mensen) en de vele sympathisanten, die daarmee onze VZW-St.-Pietersparochie en haar verenigingen (Liturgische Groep, Kaartersclub, KVLV, Samana-Ziekenzorg) willen steunen. Ook de ‘VZW- De Spil’ kan de steun goed gebruiken. Er staan immers een paar aanpassingen op stapel die de gebruikers van de Spil nog meer comfort zullen verschaffen. Wij vermelden ook graag dat een aanzienlijk deel van de opbrengst opzij wordt gelegd voor Broederlijk Delen

VOL-AU-VENT VAN ZIEKENZORG

Men kan niet voorbij aan de inbreng van onze plaatselijke Samana-Ziekenzorgkern. Immers zij maken de vrijdag ervoor als een hechte ploeg de vol-au-vent klaar; een even lekker alternatief voor de mosselen. Ruim 40 kg hebben ze bereid. En het feit dat een aanzienlijk deel van het eetpubliek deze lekkernij verkiest; is het blijvend bewijs van kwaliteit

VOOR KVLV KAN HET: BIER MET PRALINES:

‘De Spil’ liep donderdag vol voor de opening van het werkjaar van KVLV. Het bestuursleden hadden een originele ‘degustatie’ bedacht: een combinatie van pralines met… bier! Hiervoor hadden ze de bierkenner Geroen Vansteenbrugge uit Waregem uitgenodigd samen met artisanale chocolatier Stijn Vanhoutte. Vansteenbrugge volgt de bierwereld op de voet sinds 1986. Het werd een boeiende demonstratie met uitleg over zowel de biertjes als de chocolade en aanverwante producten. Ondertussen proefde een aandachtig en verlekkerd publiek ook 4 goede combinaties met matchende smaken. Een geslaagde avond, ondanks het wat late sluitingsuur.

UIT DE OUDE DOOS

image 21562Als we veel herinneringen hebben aan vroeger, wil dat zeggen dat we niet meer van de jongste zijn. De leden van Ziekenzorg werden op 15 februari in De Spil ondergedompeld in de sfeer van vroeger. De stemming was er onmiddellijk toen, na de porto, de kernleden fijn uitgedost als in de tijd van toen, op het toneel verschenen. Aan de hand van oude foto’s kwamen ook onze eigen herinneringen boven: aan onze schooltijd, onze jeugdherinneringen, de huishoudelijke taken zonder machines, de werkjes in de tuin, familiefeesten, genieten van het leven met de buren en op dorpsfeesten, enz. Praten en lachen, iedereen kon aan het plezier en de pret deelnemen. Ten slotte volgde nog een royale bediening met geutelingen. Hartelijk dank aan de inrichters voor deze feestelijk dag.
Het was weer fijn, bij ziekenzorg te zijn.

LAST MINUTE INSCHRIJVEN


Als het nog niet gebeurd is kan je nog inschrijven voor ons MOSSELFESTIJN. Daarmee ondersteun je het verenigingsleven op onze parochie. Zoals vorige jaren gaat 10 % van de opbrengst naar BROEDERLIJK DELEN, 60 % naar de verschillende parochiale verenigingen, die daardoor hun werking kunnen verder uitbouwen en 30 % naar de vzw De Spil Ronse. Daarmee kunnen we de uitrusting van de zaal “De Spil” verder uitbreiden en verbeteren.

Mocht je dan toch belet zijn en je wenst ons te steunen, dan kan dit door over te schrijven op rekeningnr. BE45 4436 7011 3189 BIC KREDBEBB van de St.-Pietersfeesten, Lorettestraat, 9600 Ronse.
Van harte bedankt en tot zondag 4 februari!

VORMELINGEN EN OUDERS SAMEN OP CATECHESE


Na de goed-bijgewoonde viering verzamelden ouders en vormelingen voor het tweede KOM-moment van het vormseljaar. Parochie-assistente Nadine Thienpont onderhield op aanschouwelijke wijze haar aandachtig gehoor. Onze catechisten keken toe en zagen dat het goed was.

VIERING MET NIEUWGEDOOPTEN

In samenwerking met de vormselcatechese vieren wij Lichtmis met de nieuwgedoopte kindjes op zondag 28 januari om 9 u. .De ouders worden persoonlijk daartoe uitgenodigd

KERKWERKERS OP DE KOFFIE

Uit welgemeende dank
Donderdag 4 januari was de Spil het trefpunt voor alle liturgische medewerkers van St.-Pieter ter gelegenheid van de jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting. Er klonk een welgemeend dankjewel voor het zichtbare en vaak nog meer onzichtbare werk van de velen die ook in 2017 de plaatselijke kerkgemeenschap hielpen dragen. Namens de parochieploeg vertolkte Gaby Verzele de dankbaarheid jegens “alle liturgische medewerkers: voorganger(s), koor, orgelist, misdienaars, lectoren, logistieke medewerkers die zorgen voor het onderhoud, de versiering, de administratie, de voorbereiding van de vieringen in woord en zang, het verzorgen van de uitvaarten, de doopliturgie met de diakens, de volgehouden zorg van de kerkfabriek en de inzet van de verenigingen….” Dus, wat dat betreft een goed 2017…

Hopen tegen alle hoop in (Rom. 4,16-25)
“… Dat zal ook 2018 zijn, hopend tegen alle onheilstijdingen in… Dus, wij geven als St.-Pietergemeenschap niet het laatste woord aan het defaitisme en moedeloosheid. Wij zijn voorlopig sterk en weerbaar genoeg om ertegen in te gaan. Met de kracht van de geest, de Heilige… en ook een beetje die van onszelf, de goede geest, die ons samenhoudt en ons levenskracht garandeert. Op naar een mooi 2018!”

Een “rebels” kanttekeningetje
Maggy nam ten slotte het (wat rebelser) woord. Na een inleiding met wat zij noemde “een beetje spleen”, dichtte ze verder:

Maar niet teveel getreurd: zo is St.-Pieter niet:
we maken ons al op voor de feesten in ’t verschiet.
Mosselfestijn, communies, biefsteak friet.
Ik hoop dat je er weer volop van geniet!


MEER DAN CIJFERS

Onze kerk blijft graag een vertrouwde plek, waar mensen voor de scharniermomenten in hun persoonlijk leven, samenkomen. Ons engagement daarbij is wellicht niet steeds in onmiddellijk en zichtbaar succes af te meten, het blijft evenwel de moeite waard. Het stil-groeiende bos stoort zich niet aan het gedruis van één vallende boom… Bent u dan toch in droge statistieken geïnteresseerd? Dat zijn ze: 18 doopsels, 30 vormelingen, 14 eerste-communicanten, 1 huwelijk, 9 uitvaarten. Vanzelfsprekend dient de kracht van onze parochiale samenhorigheid de macht van het getal ruim te overstijgen.
Nu wij het toch over cijfers hebben: dit jaar houden wij ons 31ste mosselfestijn (zondag 4 februari) en organiseren wij de 41ste St.-Pietersfeesten (zat. 7 juli – zond. 8 juli).

VIERING MET NIEUWGEDOOPTEN

In samenwerking met de vormselcatechese vieren wij Lichtmis met de nieuwgedoopte kindjes op zondag 28 januari om 9 u. .De ouders worden persoonlijk daartoe uitgenodigd

KERST OP ST.-PIETER

De traditionele middernachtmis kende een heel behoorlijke opkomst. Veel belangstellenden uit andere parochies vierden samen met de St.-Pietersgemeenschap de komst van het Kerstekind. Opvallend was ook het aantal jongere mensen. In de hal bracht Dany met de bekende kerstnummers op de accordeon de binnenkomers al in de kerstsfeer. Tijdens de intrede klonk het zachte orgelspel en pastoor André droeg het kind Jezus naar de stal. Het koor sloot aan met het ‘Nu zijt wellekome’ in samenzang en meerstemmigheid. Overigens waren alle gezangen (traditionals en liturgische liederen) mooi ingepast in een stijlvolle liturgie. Het koor, de versiering met gepaste symboliek, de fijne lezingen door lectoren, de misdienaars en het gewaardeerde voorgaan door onze pastoor, het vloeide harmonisch ineen. Jana, Lina en Jasper bekoorden in samenzang met het koor na de communie het luisterpubliek met een ontwapenend lied “Kerstnacht die schone”. Het Jauchzet, frohlocket auf, preiset die Tage van Bach sloot de hartverwarmende viering af. Maar voordien maakte het koor nog eens zijn kerstwensen over met een “We wish you a merry Christmas”. De glühwein tijdens de diep-nachtelijke receptie deed de rest. Bij leven en welzijn, een nachtmis mag er ook volgend jaar weer zijn.

ZOMAAR EEN WENS

’t was kerst
en zongen we luid
en vergeefs
alweer om verre vrede
die niet komen wil

dan helpt wellicht
een nieuwjaarswens
oprecht en stil
gv

Aan alle lezers van onze rubrieken wensen wij in naam van de hele St.-Pietersgemeenschap een zegenrijk 2018!

TOCH EVEN UW AANDACHT…

Onze Lichtmisviering voor de pasgedoopten - in samenwerking met de vormselcatechese - houden wij op zondag 28 januari om 9 u. in deze kerk.
En de week daarop, namelijk op zondag 4 februari, nodigt de St.-Pietersparochie u uit tot haar jaarlijkse mosselfestijn in onze parochiezaal De Spil.

DANKBAAR HET NIEUWE JAAR IN

Onophoudelijk trouw is een bonte groep medewerkers in en om de St.-Pieterskerk en de Spil in de weer: bij het onderhoud, de decoratie, de koorrepetities en de orgelbegeleiding. Dat alles maakt de liturgische vieringen tot beklijvende momenten. Bovendien zijn onze misdienaars, de lectoren, de koorleden, de gebedsleidsters altijd trouw op post.
Wekelijks worden de vieringen grondig klaargemaakt met zinvolle teksten en liturgisch gekaderde liederen. Hiertoe dragen ook geregeld onze vormselcatechisten bij, die ook de catechesemomenten verzorgen. In dit alles worden wij voorgegaan door onze pastoor, die al zoveel parochiewerk hier en elders om handen heeft.
Dankbaarheid dus om en jegens zovele werkers! Wij zijn ervan overtuigd dat wij op onze manier in een goede geest samen kerk blijven mee-maken.
Er gebeurt nog zoveel meer: de parochiale administratie, de zorg van de kerkraad en de parochieploeg. Maar er is ook De Spil, die succesvol draaiende blijft door de inzet van enkele onmisbaren bij de reservaties, de voorzieningen en de ontelbare klussen.
Dat alles zit dan ook vervat in onze oprechte nieuwjaarswensen voor een voorspoedig en zegenrijk 2018. En om dat alles nog eens klaar uit te spreken maken we rendez-vous op onze traditionele nieuwjaarskoffietafel op donderdag 4 januari in De Spil om 19 u.

VORMELINGEN SCHENKEN SPEELGOED

Zoals elk jaar brachten de vormelingen tijdens de viering op de tweede adventszondag speelgoed aan, dat zij graag afstaan aan de verwaarloosde kinderen. Het wordt hen bezorgd door de VZW “De Helpende Hand”. De adventsviering, mooi voorbereid door de vormselcatechisten, stond volledig in het teken van de campagne van Welzijnszorg “Samen tegen armoede” Het speelgoed, de collecte en de traditionele klereninzameling, vormen de concrete bijdrage van onze parochie, waarvoor van harte dank.

ZIEKENZORG-SAMANA IN KERSTSFEER

Het was de afgelopen dagen druk in de Spil. De kernleden van Ziekenzorg Samana bereidden met de welgekomen hulp van een bont groepje losse medewerkers het kerstfeest voor: mooi versierde tafels voor een heus wafelfestijn. De wafels – voor enkele weken gebakken ten privaten huize – zouden smakelijk worden geconsumeerd door de talrijk opgekomen leden.
Maar vooraf werd men getrakteerd met en wervelend optreden van het zesde leerjaar van basisschool Glorieux .o.l.v. juf Mieke Verzele. Directeur Henk Dhondt schetste in een korte inleiding de pedagogisch-didactische einddoelen van wat op het podium zou te zien zijn. Inderdaad, woord, beeld, zang en dans evoceerden op een verfrissende wijze vanuit de kinderwereld de authentieke boodschap van het kerstgebeuren. En dat apprecieerde het publiek heel sterk. De porto en de heerlijk-geurende wafels smaakten des te meer. Dankbaar en welgemoed trokken de leden weer huiswaarts.

VIERING IN DE KERSTNACHT

Wij herinneren eraan dat op kerstnacht de MIDDERNACHTMIS plaatsvindt in de St.-Pieterskerk. Zoals elk jaar mogen wij velen verwelkomen die het gezellige feest nog een diepere dimensie willen meegeven. Daarmee geven zij niet alleen er een gelovige inhoud aan, maar zij houden een mooie christelijke traditie in ere.

PIET ZKT HOBBY

Het is eens iets anders. Zwarte Piet is niet in paniek, alles verloopt volgens plan: het zoeken naar het juiste cadeau voor de kinderen, het inpakken, bezorgen, plannen. Niets lijkt het Sinterklaasfeest op St.-Pieter te kunnen verstoren. Terwijl Zwarte Piet nog snel wat opruimt vertelt hij dat toch de verveling al eens toeslaat, als hij met Sinterklaas terugkeert naar Spanje. Wat moet hij dan doen? Iedere dag koffieklets houden of kaarten met de Sint, of languit niksen? Zwarte Piet weet best dat de Sint al wat ouder wordt en de rust wel kan gebruiken, maar zelf heeft hij nog veel energie. Misschien weten de kinderen van de wijkschool op de parochie wel een leuke hobby.

Tips in overvloed
En meteen is er stof voor een stevig spektakel op het podium van De Spil. Het ene optreden volgde het andere op en telkens wordt een andere hobby voorgesteld. Een typecursus, zodat Zwarte Piet kan helpen bij het beantwoorden van de brieven / mails die de Sint krijgt. Of kookles met SOS Piet: chocomousse, speculaas en pannenkoeken. Mmm, maar wat vindt Conchita daarvan? Een cursus fotografie is nog een ander voorstel; zo kan Piet vanop de daken prachtige foto’s maken van landschappen, de sterrenhemel of de daken. Nogal stressvol en de hoofdpijn die hij van die flitsen krijgt... Misschien iets dat wat meer ontspant. Yogales is zo modern en vast de perfecte cursus voor Zwarte Piet. Of is dit iets te rustig? Zwarte Piet is zowaar in slaap gevallen. Het mag blijkbaar best iets actiever: boksen klinkt er opeens! "Je traint je spieren, je wordt er sterk van en je wordt de perfecte bodyguard van de Sint." Toch vindt zwarte Piet dat best gevaarlijk en misschien enkel voor in de boksring. Aangezien Zwarte Piet zo’n levensgevaarlijk beroep heeft, is een cursus EHBO ideaal voor hem. Maar hoe stoer Piet wel is, hij kan niet tegen al dat bloed en het ergste vindt hij nog de mond-op-mondbeademing! Misschien is het laatste voorstel nog het beste voor hem. Hij kent al Nederlands en Spaans. Zou een cursus Frans dan niks voor hem zijn? Wat het wordt dat horen we vast later nog wel, want hoog tijd ondertussen om de Sint te gaan halen, dat hebben ze hier wel opnieuw dik verdiend.

Toen kwam de Sint binnen…
De kinderen en de juffen van de St.-Pietersschool hadden Piet meer dan voldoende geholpen om Sinterklaas binnen te halen en het jeugdig publiek met lekkers en speelgoed te laten verwennen. De sfeer loog er niet om. Iedereen was gelukkig: de meer dan honderd kinderen van onze parochie, hun ouders, de St.-Pietersschool, die een prachtspektakel op poten had gezet, het Sinterklaascomité, en niet het minst vooral Sinterklaas en Zwarte Piet. We houden hen aan hun belofte: VOLGEND JAAR KOMEN ZE GRAAG NOG EENS TERUG!

INZAMELING KLEDIJ


Nog eens aan herinneren dat morgen donderdag 14 december (van 18 tot 19 u.) een inzameling van goede kledij ten voordele van Welzijnszorg plaatsheeft. Ook het speelgoed, dat onze vormelingen tijdens de welzijnsviering vorige zondag aanbrachten, komt dit werk ten goede. De ‘VZW Helpende Hand’ vraagt evenwel GEEN HUISGERIEF meer in te zamelen. Ook dit jaar willen wij met Welzijnszorg samen tegen armoede ingaan.

KERST-MIDDERNACHTMIS: NAAR DE KERN

De Middernachtmis…, de enige in Ronse en omgeving. Met zo’n viering hopen onze liturgische medewerkers een respectabele traditie in stand te houden en meer dan ooit de ware kern van het kerstfeest te raken. Met een authentieke ongekunstelde liturgie, volks en toch verre van banaal. Het koor heeft ernstig geoefend op de gekende kerstliederen in één- en meerstemmige zetting. Rustige accordeonklanken brengen de gelovigen vooraf al in de stemming. De viering, voorgegaan door onze pastoor-kan. André De Wolf, begint met een samenzang van het ‘Nu zijt wellekome’ afgewisseld met meerstemmige strofes. Verder klinken bijvoorbeeld het vertrouwde ‘Stille Nacht’, ‘Die eerste Kerstnacht’ en nog enkele Vlaamse meezingertjes tijdens offerande en communie. Aansluitend daarbij het bekende “Kerstnacht die schone’ (A.Preud’homme) door onze trouwe misdienaars Jana, Lina en Jasper samen met het koor. Na een gezongen kerst- en nieuwjaarswens mogen allen die de nacht hebben getrotseerd van een glas Glühwein genieten… en dan tevreden de kerstnacht ingaan.


St.-Pieter startpagina
  | Afdrukken |Zoeken |SiteMap | Mail ons

Laatste wijzigingen: 02/09/18 @ 17:42 CET | 3.2 msec
© Copyright 2003-2022 Parochie-ronse.be
Powered by SiteEdit © 2002-2022